ProductesFosa, acer i composite

Tapes de fosa per arquetes, per telecomunicacions, en classe de resistència A-15, B-125, C-250, D-400. Canals de drenatge i conducció d'aigua, de fosa dúctil en classe de càrrega C-250 i D-400.